Aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman ska ha inkommit till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Nolato AB planerar att den 3 april 2019 offentliggöra kallelsen till årsstämman 2019. En begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på årsstämman 2019 ska därmed ha inkommit till styrelsen senast den 26 mars 2019.

 

Anmälan ska ställas till:

Styrelsen, Nolato AB, 269 04 Torekov.

Mer om årsstämman:

Verkställande direktörens anförande vid årsstämman 2019

Protokoll från årsstämman 2019

Kallelse till årsstämman

Hitta till stämman

Valberedningens motiverade förslag till beslut

Förslag till dagordning vid stämman

Redovisningshandlingar – årsredovisning

Revisionsberättelse

Revisorsyttrande om ersättningar

Redovisning utvärdering ersättningar

Förslag till beslut om vinstutdelning

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Valberedning inför stämman

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.