Årsstämma 2019

Förslag till dagordning vid årsstämman

Förslag till dagordning vid Nolatos årsstämma 8 maj 2019 kl 16.00 i Grevieparken, Grevie.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till vinstutdelning 

7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från ­aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 

8. Beslut om: 

a) fastställande av resultat- och ­balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncern­balansräkningen 

b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Bestämmande av antalet styrelse­ledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter 

12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ­ledande befattningshavare 

13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma 

14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom 

a) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas ­företrädesrätt och 

b) godkännande av överlåtelse av optionerna till ledande befattningshavare i Bolaget och andra koncernbolag

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier

16. Eventuella övriga ärenden 

17. Stämmans avslutande 

Mer om årsstämman:

Verkställande direktörens anförande vid årsstämman 2019

Protokoll från årsstämman 2019

Kallelse till årsstämman

Hitta till stämman

Valberedningens motiverade förslag till beslut

Förslag till dagordning vid stämman

Redovisningshandlingar – årsredovisning

Revisionsberättelse

Revisorsyttrande om ersättningar

Redovisning utvärdering ersättningar

Förslag till beslut om vinstutdelning

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Valberedning inför stämman