Förslag till beslut om vinstutdelning

Utdelning för räkenskapsåret 2018 föreslås med 14,00 kronor per aktie, vilket ger en utdelning om totalt 368 Mkr. Som avstämningsdag föreslås 2019-05-10. Utdelningen beräknas att utbetalas från Euroclear Sweden AB efter årsstämman 2019-05-15.

Bolagets egna kapital uppgår per 2018-12-31 till 1.577 Mkr varav fritt eget kapital utgör 1.217 Mkr. Soliditeten uppgår 2018-12-31 till 60%, likvida medel till 59 Mkr. Efter föreslagen utdelning uppgår det egna kapitalet till 1.209 Mkr (soliditet 53%).

 

Koncernens egna kapital uppgår per 2018-12-31 till 2.592 Mkr. Soliditeten uppgår 2018-12-31 till 50%, likvida medel till 953 Mkr. Efter föreslagen utdelning uppgår det egna kapitalet till 2.224 Mkr (soliditet 46%).

 

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen 2018-12-31.

 

Utdelningsförslaget på 368 Mkr utgör 51% av resultatet för 2018 efter skatt. Förslaget är i linje med Nolatos utdelningspolicy, att föreslå en utdelning som överstiger 50% av resultatet efter skatt.

 

Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens uppfattning försvarlig avseende både de krav som typen och storleken av verksamheten och de risker som förknippas med den, ställer på det egna kapitalet och bolagets kapitalbehov, likviditet och finansiella ställning.

 

Torekov den 12 mars 2019

Fredrik Arp, Styrelsens ordförande

Sven Boström-Svensson, Styrelseledamot

Henrik Jorlén, Styrelseledamot

Dag Andersson, Styrelseledamot

Lovisa Hamrin, Styrelseledamot

Åsa Hedin, Styrelseledamot

Lars-Åke Rydh, Styrelseledamot

Jenny Sjödahl, Styrelseledamot
Björn Jacobsson, Arbetstagarledamot
Håkan Svensson, Arbetstagarledamot

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.