Årsstämma 2019

Redovisning utvärdering ersättningar

Styrelsens redovisning av resultatet av utvärdering av ersättningar verksamhetsåret 2018 till ledande befattningshavare enligt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott, som har till uppgift att till styrelsen föreslå principer för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören. Utskottet föreslår också verkställande direktörens samtliga ersättningar och förmåner till styrelsen.

Ersättningsutskottet har gått igenom dessa ersättningar och ersättningsriktlinjer avseende ledande befattningshavare och genomfört nedanstående utvärderingar för räkenskapsåret 2018 och rapporterat dess resultat till styrelsen.

 

Målsättning med Nolatos ersättningar

Rörlig ersättning är ett medel för att uppmuntra och belöna goda prestationer och beteenden och därmed skapa långsiktigt aktieägarvärde.

 

Rörliga ersättningar till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare har ett program för bonus i enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bonus (rörlig ersättning) baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall.

Ledande befattningshavare deltar även i ett optionsprogram. På en extra bolagsstämma 2016 beslutades om emission av teckningsoptioner till Nolatos management, som får förvärva optioner till ett marknadspris. De som förvärvar dessa optioner erbjuds bonus motsvarande hälften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning inte avslutas innan tre år förflutit. Ersättningsutskottet och Nolatos styrelse föreslår ett nytt liknande program inför 2019 års årsstämma, då innevarande program som beslutades 2016 har löpt ut.

Årsredovisningen och hemsidan innehåller detaljerade beskrivningar av rörliga ersättningar till befattningshavare, program m.m.

 

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Utvecklingen av programmen för rörlig ersättning har utvärderats vid slutet av året och programmets förväntade utfall har rapporterats och diskuterats. Utvärderingen gjordes från ett aktieägar-, arbetsgivar-, medarbetar- och legalt perspektiv. Utvärderingen har visat att:

  1. Programmen är en viktig faktor för att attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som erfordras.
  2. Programmen ligger väl i linje med aktieägarnas intressen.

 

Utvärdering av riktlinjer

Riktlinjerna för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har utvärderats.

Nolatos externa revisorer har avgivit ett yttrande om att Nolato har följt de riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2018.

 

Ersättningsstruktur och ersättningsnivåer

Ersättningsutskottets och styrelsens bedömning är att ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ger en bra balans mellan att motivera medarbetarna och att ge kompensation på ett väl avvägt och konkurrenskraftigt sätt.

 

Torekov den 12 mars 2019

Fredrik Arp, Styrelsens ordförande

Sven Boström-Svensson, Styrelseledamot

Henrik Jorlén, Styrelseledamot

Dag Andersson, Styrelseledamot

Lovisa Hamrin, Styrelseledamot

Åsa Hedin, Styrelseledamot

Lars-Åke Rydh, Styrelseledamot

Jenny Sjödahl, Styrelseledamot
Björn Jacobsson, Arbetstagarledamot
Håkan Svensson, Arbetstagarledamot

Mer om årsstämman:

Verkställande direktörens anförande vid årsstämman 2019

Protokoll från årsstämman 2019

Kallelse till årsstämman

Hitta till stämman

Valberedningens motiverade förslag till beslut

Förslag till dagordning vid stämman

Redovisningshandlingar – årsredovisning

Revisionsberättelse

Revisorsyttrande om ersättningar

Redovisning utvärdering ersättningar

Förslag till beslut om vinstutdelning

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Valberedning inför stämman

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.