Årsstämma 2019

Valberedningens motiverade förslag till beslut 2019

Ordförande på stämman

Valberedningen föreslår

- att styrelsens ordförande Fredrik Arp utses till ordförande vid stämman.

 

Arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår

- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 2.067.000 kronor (1.883.000), exklusive reseersättning, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 375.000 kr (310.000) och övriga ledamöter 215.000 kr per ledamot (200.000). Revisionsutskottets ordförande 70.000 kr (65.000) och ledamot 47.000 kr (43.000). Ersättningsutskottets ordförande 70.000 kr (65.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.
Upplysningsvis utgår arvode till ordföranden för styrelsearbete och vissa övriga tjänster. Arvode för styrelsearbete utgår med 375.000 kr enligt förslaget ovan och ersättning för andra avtalade tjänster motsvarande ett styrelsearvode med 150.000 kr. Total kostnad för Nolato uppgår till 525.000 kr (460.000).
 

 

Valberedningen föreslår

- att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

 

Ledamöter och ordförande i styrelsen 

Valberedningen föreslår

- att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att inga suppleanter väljs.

 

Valberedningen föreslår

- att styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödahl omväljs. 

 

Valberedningen föreslår

- att Fredrik Arp utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

De ledamöter som föreslås till omval presenteras närmare här.

 

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som Nolatos nuvarande position och framtida utveckling fordrar. Valberedningens diskussion har förts utifrån mångsidighet och bredd i styrelsen liksom strävan efter en bred representation av män och kvinnor. Vid framtagandet av förslaget till val av styrelseledamöter har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende mångfaldspolicy. Enligt förslaget omväljs åtta ledamöter. Valberedningens förslag innebär att tre av åtta styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Den valda styrelsen representerar både kontinuitet och utveckling och styrelsearbetet drivs med målet att ta tillvara båda perspektiven. 

 

Valberedningen har även diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen delar den beskrivning av oberoende som ges under ”Bolagsstyrning”, ”Styrelsen” på bolagets hemsida. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller såväl Nasdaq Stockholms krav som föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

 

Revisor 

Valberedningen föreslår

- att som revisor utse registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med aukt. rev. Joakim Falck som huvudansvarig till slutet av årsstämman 2020, i enlighet med revisionsutskottets förslag.

 

Valberedning

Valberedningen föreslår:

- att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2020. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen utser den berörda aktieägaren en ny ledamot.

- att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

 • förslag till stämmoordförande,
 • förslag till styrelse,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till revisor,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 • förslag till arvode för bolagets revisor,
 • förslag rörande valberedning inför årsstämman 2021.

 • Valberedningens arbete

Valberedningen inför 2019 års stämma har utgjorts av:

 • Henrik Jorlén, ordförande, (familjen Jorlén)
 • Gun Boström, (familjen Boström)
 • Lovisa Hamrin, (Herenco)
 • Johan Ståhl (Lannebo Fonder).

En av de fem största ägarna har valt att inte deltaga i valberedningens arbete och därmed inte heller utsett en representant till valberedningen. 

 

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Nolatos verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets vd och koncernchef Christer Wahlquist samt styrelsens ordförande Fredrik Arp. Valberedningen har utifrån detta bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen i form av bolagets framtida inriktning och utveckling. Då har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats. Valberedningen har därvid beaktat Nolatos mångfaldspolicy som finns intagen i bolagsstyrningsrapporten. 

 

Valberedningen har haft 2 möten. Därtill har löpande avstämningar gjorts på telefon och via email. 

 

April 2019 

Valberedningen i Nolato AB

 

Mer om årsstämman:

Verkställande direktörens anförande vid årsstämman 2019

Protokoll från årsstämman 2019

Kallelse till årsstämman

Hitta till stämman

Valberedningens motiverade förslag till beslut

Förslag till dagordning vid stämman

Redovisningshandlingar – årsredovisning

Revisionsberättelse

Revisorsyttrande om ersättningar

Redovisning utvärdering ersättningar

Förslag till beslut om vinstutdelning

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Valberedning inför stämman

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.