Årsstämman 2019 Vd-anförande

Verkställande direktörens anförande vid årsstämman

Det går bra för Nolato.

2018 blev återigen ett år då vi slog omsättnings- och resultatrekord. Faktum är att vi vid sex av de senaste tio årsstämmorna har kunnat berätta om resultat som är bättre än någonsin tidigare i vår historia. 2018 gick alla våra tre affärsområden bra; tillväxten för Industrial Solutions var goda 6 procent, tillväxten för Medical Solutions starka 12 procent och tillväxten för Integrated Solutions exceptionella 28 procent.

Sen årsskiftet är Nolato dessutom ett large cap-företag på Stockholmsbörsen, med allt vad det innebär av ökat intresse hos investerare, särskilt globalt.

Vad är det då som gör att det går så bra för Nolato? Vad är det som har lett till att ett företag med rötterna tryggt i Bjäres mylla har kunnat expandera till att idag ha stora fabriker på långtbortistanklingande orter som Shenzhen, Suzhou, Mosonmagyaróvár, Baldwin, Penang och Degersheim?

Svaret på frågan finns, förutom i den stabila grund som den lokala myllan och ett stort mått av jordnära förnuft har utgjort sedan 1938, i den förändringsresa som inleddes för sju-åtta år sen. Vi insåg tidigt att vår traditionella roll som underleverantör, att vara duktiga på att producera komponenter i enlighet med kundernas ritningar, inte längre skulle räcka till. För att överleva måste framtidens leverantörer kunna erbjuda mer. Vara med hela vägen från konceptdiskussioner och utvecklingsstöd till leverans av färdiga produkter. Ja, gärna ända fram till hyllan hos kundens kunder.

Vi tog därför det strategiska beslutet att växla upp vår verksamhet till att bli en global, högteknologisk och avancerad partner till våra kunder. En partner som skulle kunna sitta tillsammans med kundens utvecklare och hjälpa till att konstruera bättre produkter. En partner som inte bara kunde det tekniska utan även kände till kundens verksamhetsområde. En partner som gav järnet, levde med kunderna och såg samarbetet på lång sikt.

Som ni säkert förstår är det lätt att fatta ett sådant beslut, men betydligt svårare att genomföra det. Så vad är det då som har gjort att vi nu får alltfler indikationer på att vi har lyckats?

Låt mig få börja med något som vi alltid har betonat här i Nolato, men som kanske många ändå inte riktigt förstår betydelsen av – vår starka företagskultur. Den bygger på att det är starka individer i samverkan, med kunskap, goda idéer och ansvarskänsla, som skapar ett framgångsrikt företag. Det har lett till att vi har en medverkande struktur och en självklar filosofi att besluten ska fattas nära dem som berörs av effekterna. Vi har till exempel medvetet hållit nere resurserna på koncernnivån och ger istället ledningarna i våra utvecklings- och produktionsenheter stort utrymme att styra på ett sätt som främjar entreprenörsanda och egna initiativ. Koncernledningens roll är att sätta målen, övervaka att fart och riktning är den rätta och att stötta om det skulle behövas. Men den lokala ledningen ska ha handen på rodret och bestämma den exakta vägen mellan grynnorna.

Den här starka kulturen, med stort inflytande på alla nivåer, har skapat den andra grundläggande förutsättningen: Kontinuitet. Nolato har en mycket liten omsättning av medarbetare, såväl i produktionen, som i bolagsledningarna. Vi fem som utgör koncernledningen har tillsammans mer än hundra års erfarenhet av Nolato. Fyra av oss har jobbat här sedan i mitten av nittiotalet. Den som kom senast, vår rookie, började för åtta år sedan. Och det ser ungefär likadant ut för resten av vårt management ute i verkligheten.

Det har lett till djup kunskap på de flesta nivåer i koncernen. Inte bara om bolaget utan också om kunderna och deras marknader, vilket gör att vi har lättare att hitta rätt väg när omvärlden förändras. I Nolato finns så mycket erfarenhet att vi proaktivt kan agera även när vägen börjar bli krokig eller när det dyker upp hinder framför oss. Denna erfarenhet gör att vi även snabbt kan reagera på kundernas behov och tillföra extra resurser där det innebär nya möjligheter, till exempel för att expandera vår kapacitet eller för att följa med kunderna när de har behov av produktion på nya marknader.

Vi är även lyckligt lottade att ha det som jag ser som den tredje grundläggande förutsättningen: Starka ägare. Nolato grundades 1938 och ännu idag, åttioett år senare, har vi genom familjerna Jorlén och Boström representanter för grundarna som styrelsemedlemmar. Det stöd – men även ifrågasättande – som aktivt arbetande, långsiktiga ägare innebär, är guld värt. Särskilt när man är ute på öppet hav och långt hemifrån.

Den fjärde grundläggande förutsättningen är helt enkelt att Nolato redan hade mycket av det som krävdes. Vi seglade så att säga åt rätt håll, hade vind i seglen och erfarna händer som höll i roder och sjökort. Vi kan vårt område, behärskar teknologierna och har bra koll både på styrkor och svagheter.

Den sista och kanske den slutligt avgörande grundförutsättningen är god ekonomi. Vår starka finansiella ställning har gjort det möjligt att under längre tid investera såväl i teknologi som i kompetens och därmed kontinuerligt bygga vidare på vårt kunderbjudande.

 

Så var är vi då idag?

Vi har uppnått mycket av det vi ville uppnå när vi gav oss ut på förändringsresan. Vi är strategisk partner till många av våra stora kunder. Vi har resurser och kompetens att stötta kunderna hela vägen. Och vi har ett tjugofemtal egna utvecklings- och produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Enheter som kontinuerligt byggs ut och breddas.

Förenklat innebär vår affärsmodell ett nära samarbete med ledande, globalt framgångsrika, större företag med kontinuerlig produktutveckling. Dessa stöttar vi genom att vara experter på polymera material, kvalificerad konstruktion och storskalig produktion av komplexa produkter. Gärna med integrerad elektronik och höga krav på precision och utförande.

Vi blir en central del av kundens produktutveckling, samtidigt som vi tar ansvar för en effektiv och stabil produktion av kundens produkter. Helt enkelt strävar efter att skapa det mervärde som leder till att vi blir kundens första val som samarbetspartner.

I den här processen är det en stor fördel att vi är Ett Nolato. Det gör det möjligt för varje enhet i Nolato att erbjuda sina kunder en helhetslösning i form av den bästa mixen mellan den egna specialistkompetensen och den globala koncernens bredd och resurser. En perfekt kombination av nära samarbete och globala möjligheter.

Det här speglar sig även i att våra produktionsenheter runt om i världen blir mer universella. Vi vinner på samlokalisering och gemensamma lösningar. Vi skapar stor effektivitet i våra investeringar genom att kunna serva olika typer av kunder i samma enhet. De olika produktionsflödena är helt separerade och specialiserade, men infrastrukturen och stödfunktioner är gemensamma. Ett aktuellt exempel är Nolato Contour, vår nordamerikanska fabrik i Wisconsin i närheten av Minneapolis. Det är en enhet som tidigare helt har varit fokuserad på medicinteknik inom affärsområde Medical Solutions, men där vi nu håller på att etablera produktion även för en stor kund inom affärsområde Industrial Solutions.

I Ungern har vi sen länge en enhet som arbetar på det här sättet. Fabriken har fungerat mycket bra och vi har just slutfört den tredje stora utbyggnaden på sex år. Det är en stor arbetsplats med 700 anställda, som arbetar i separata produktionsflöden för Medical Solutions och Industrial Solutions.

I Malaysia har vi en ny fabrik där två kundsegment inom affärsområde Integrated Solutions samarbetar. Här tillverkar Nolato Silikonteknik produkter för skärmning av elektromagnetisk strålning och Lövepac Converting stansade designelement för konsumentelektronik.

Men kombinerade fabriker får inte bli en egensak, i vissa fall finns marknaden enbart inom ett segment och då bygger vi inledningsvis bara för dessa. I Shenzhen, som är granne till Hongkong i södra Kina och snabbt växer fram som världens ledande elektronikcentrum, har vi till exempel byggt en ny fabrik specialiserad på designelement för konsumentelektronik. Och i ungerska Györ, några mil öster om den stora fabriken i Ungern jag just nämnde, har vi byggt en mindre fabrik för skärmning av elektromagnetisk strålning. Läget är valt för att fabriken ska vara detta kundsegments spjutspets in i fordonsindustrin, som är rikt representerad i regionen runt Györ.

I Suzhou, väster om Shanghai i östra Kina, en stad som förresten ofta kallas Kinas Venedig, har vi byggt en ny fabrik för produktion av produkter med integrerad elektronik och internetuppkoppling. Fabriken avlastar vår enhet i Beijing och samtidigt som vi breddar den geografiska närvaron får vi också en ökad flexibilitet genom att ha flera fabriker i Kina för den här typen av produktion.

I dessa fabriker tillverkas bland annat produkter inom Vaporised Heating Products, ett område som har vuxit mycket snabbt inom Nolato det senaste året. Att vi här på kort tid har etablerat oss som strategisk partner till en av marknadens dominerande aktörer ser jag som ett bra exempel på det vi kan uppnå genom vår affärsmodell.

 

Som ett viktigt inslag i vår affärsmodell ingår även en ansvarsfull och aktiv syn på hållbar utveckling. För oss är det en självklarhet och en del av vår kultur – vi kan helt enkelt inte bedriva en framgångsrik affärsverksamhet utan att ständigt ha med miljömässiga, etiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor i de dagliga avvägandena. Vi måste helt enkelt ta vårt ansvar, både på kort och lång sikt.

Ansvarsfullt företagande är därför inte bara en del av vår kultur och vardag utan ingår också som en integrerad del av våra långsiktiga affärsstrategier. Vi ser tydliga kopplingar mellan miljönytta och affärsnytta – ett synsätt som länge har präglat vår verksamhet, men som vi nu tar till nästa nivå.

Nolato är en viktig aktör inom plastindustrin och det är dags för oss att på ett ännu tydligare sätt bidra till hållbar utveckling. Vi kommer därför nu att ytterligare öka våra aktiviteter inom miljöområdet och ha ännu starkare fokus på hållbarhet i samarbetet med kunderna. Vi ska aktivt presentera hållbara lösningar som rör val av råvaror, konstruktion, produktionsprocesser och transporter för att på alla sätt minska produkternas totala påverkan på miljön.

Har kunden sen inte samma syn på hållbarhet som vi och inte vill vidta åtgärder för att minska produktens miljöpåverkan, så är vi beredda på att avböja uppdraget! Det ser vi som enda möjligheten att verkligen göra skillnad och bidra till en hållbarare framtid för oss alla.

Över huvud taget innebär dagens alla krav – på ansvarsfullt företagande, på globalisering, på digitalisering och på knivskarp konkurrens i alla sammanhang – utmaningar som vi måste behärska. Inte bara när det gäller oss själva utan också som partner till våra kunder. Vi anser att det ligger i vår uppgift att inte bara hjälpa kunderna att skapa bra produkter utan att omvandla varje utmaning till en konkurrenskraftig möjlighet.

För oss innebär det en egen möjlighet att ta en tydlig roll som en ansvarsfull global leverantör och högteknologisk partner. En roll som vi tar genom att fånga upp behoven tidigt i kundens utvecklingsprocess och höja innovationsgraden. 

 

Så några ord om första kvartalet 2019:

Omsättningen uppgick till drygt 1,6 miljarder kronor, mot drygt 2 miljarder förra årets första kvartal. Rörelseresultatet blev 175 miljoner kronor, mot 264 miljoner förra året. EBITA-marginalen uppgick till 10,6 procent, jämfört med 12 procent för ett år sen.

Omsättningen har gått ner en del under första kvartalet. Det beror främst på de lagerjusteringar hos några stora kunder, som vi tidigare har kommunicerat. Vi ser det dock som ett tillfälligt hack i kurvan, sådana kundrelaterade svängningar är naturliga i vår typ av verksamhet. Vi ser nu tecken på att lagersituationen har normaliserats och bedömer vi går tillbaka till ett mer normalt läge redan i andra kvartalet. 

 

Jag inledde mitt anförande med att säga att det går bra för Nolato. Det håller jag fast vid och ser med tillförsikt på framtiden. Vi fortsätter vår resa för att stärka vår vision om att vara kundens första val som samarbetspartner.

Vår förmåga att leverera integrerade lösningar bidrar till att förenkla och korta kundens processer. Vår kombination av helhetssyn och global närvaro gör det möjligt att möta kundens behov av effektiv utveckling och produktion av nya produkter. Tillsammans med vår aktiva inställning till hållbarhet i alla led skapar det nya möjligheter som gagnar våra kunder, våra medarbetare och er, våra ägare.

 

Tack.

 

Bild från videon

Se och hör vd Christer Wahlquists anförande vid årsstämman 8 maj 2019

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.