Årsstämma 2020

Valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 8 maj 2019, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2019, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2020: Henrik Jorlén, ordförande (familjen Jorlén), Gun Boström (familjen Boström), Lovisa Hamrin (familjen Hamrin) och Johan Ståhl (Lannebo Fonder).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

Årsstämman 2020

Video från årsstämman

Verkställande direktörens anförande

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Online anmälningsformulär

Anmälnings- och fullmaktshandling

Förslag till dagordning

Förslag till ny bolagsordning

Instruktion valberedningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering ersättningar

Redovisningshandlingar – årsredovisning

Revisionsberättelse

Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Valberedningens motiverade yttrande beträffande styrelseval 2020

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Valberedning inför årsstämman

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.