Fokus på: Affärsetik

Vi tillämpar god affärsetik

I enlighet med Nolatos uppförandekod och den tionde principen i Global Compact ska våra affärsprinciper kännetecknas av integritet och ansvarstagande.

Nolatos upp­förandekod stipulerar att:

  • Nolato inte erbjuder eller tar emot gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder.
  • Nolato undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen.
  • Nolato följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens.
  • Nolato säkerställer att medarbetare, utan risk för personliga konsekvenser, kan slå larm om väsentliga oegentligheter inom företaget.
För ett globalt företag är dessa frågor komplexa och synen på vad som är normala affärsprinciper varierar mellan olika länder och kulturer. Inom koncernen används följande metoder för att styra och följa upp hur den goda affärsetiken tillämpas:
  • Nolatos uppförandekod gäller alla och ledningarna för koncernens bolag har ansvaret att föra värderingarna vidare inom sina organisationer.
  • Vi följer löpande upp kostnader, utgifter och intäkter.
  • Vi är särskilt uppmärksamma på etiska frågor i relationer med affärspartners. Normal affärssed i varje land ska beaktas, men om affärsprinciperna inte stämmer överens med Nolatos upp­förandekod så ska vi avstå från affären eller vidta andra relevanta åtgärder.
  • Med hjälp av checklistor från Global Compact gör vi årliga utvärderingar hur bolagen arbetar för att motverka mutor. Utvärderingen för 2019 visar att Nolatos uppförandekod styr arbetet och bolagen är fortsatt aktiva för att motverka korruption. De har bland annat etablerat detaljerade policys och riktlinjer kring gåvor, representation och omkostnader.
  • Ett system för whistleblowing är aktivt inom koncernen, vilket skapar en möjlighet för medarbetare att under sekretess rapportera allvarliga oegentligheter.

 

Samspel med kunder och leverantörer

Nolatos kunder finns inom branscher där frågor som rör miljö, arbetsmiljö och etik har hög prioritet. Detta gäller exempelvis fordons-, livsmedels-, telekom- och läkemedelsindustrin och vi kan observera att kraven på leverantörerna ökar och uppföljningen blir allt effektivare. Vi följer utvecklingen och kundkraven bidrar på ett konstruktivt sätt till utvecklingen av Nolatos hållbarhetsarbete.

Förutom system för granskningar har några av kunderna etablerat system där leverantören kvalificerar sig för ett certifikat inom hållbar utveckling. Ett exempel är Sony Green Partner, som Lövepac Converting, Nolato Beijing och Nolato Malaysia är kvalificerade för.

Som en del av kraven från kunderna förväntas Nolato att överföra motsvarande krav i vår leverantörskedja. Detta görs genom information om Nolatos uppförandekod och kravspecifikationer, samt olika typer av uppföljningar.

Utvärderingar av leverantörernas hållbarhetsarbete är omfattande och tidskrävande. Vi tillämpar därför en riskbaserad modell för vilka leverantörer som väljs ut för granskning. De detaljerade kriterierna för vilka leverantörer som väljs ut varierar mellan koncernens bolag, men oftast är det nya leverantörer, nyckelleverantörer eller leverantörer med särskilda risker som väljs ut för uppföljning. En betydande andel av Nolatos leverantörer utgörs av globala koncerner inom polymer- och kemiindustrin. Sådana företag har ofta ett transparent hållbarhetsarbete och riskerna anses därför som låga. Vi genomför därför inte detaljerade utvärderingar av sådana bolag.

Mer att läsa