Fokus på: Mätbara mål

Mål för hållbar utveckling

Nolato har infört långsiktiga mål som omfattar miljö, människor och samhälle. Målen stöder FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Under 2020 gjordes en uppdatering av de koncernövergripande målen och nedan ges en översikt av utfallet av hållbarhetsarbetet.

Miljöansvar

Den pågående klimatförändringen skapar risker och möjligheter för Nolato. Genom att öka energieffektiviteten och fasa ut fossila bränslen minskas koncernens koldioxidavtryck. Åtgärderna skapar även beredskap för högre avgifter och skatter på klimatpåverkande aktiviteter. Ökad användning av återvunna och biobaserade råvaror är andra åtgärder som är positiva ur klimatsynpunkt. Miljöanpassad produktutveckling är därför ett prioriterat område där koncernens kunskaper och teknologi kan bidra till kundernas klimat­ och miljöarbete. 

 

Energi

Effektivare energianvändning och fram till 2025 ska användningen minska med 55 procent jämfört med genomsnittet för 2011-2012 (GWh/nettoomsättning).

 

Klimat

Utsläppen av koldioxid från energian­vändningen (Scope 1, 2) ska minska med 80 procent fram till 2025 jämfört med genomsnittet för 2011–2012 (ton/nettoomsättning). Koldioxidutsläpp som är relaterade till produkterna (Scope 3)  ska minska med 5 procent under 2020–2025 (ton/nettoomsättning).

 

Kemikalier och råvaror

Farliga kemiska ämnen ska identifieras och där det är möjligt fasas ut. Andelen biobaserade och återvunna råvaror ska öka.

 

Miljöledningssystem

Samtliga enheter ska vara certifierade enligt ISO 14001. 

 

 

Socialt ansvar

Nolatos själ är koncernens uppförandekod och fungerar som en etisk kompass i frågor som gäller legalt ansvar, redovisning, intressekonflikter, arbets­förhållanden, miljö, socialt ansvar och affärsetik. Uppförandekoden innehåller även policys inom miljö, arbetsmiljö och andra områden. En uppdaterad version av Nolatos själ presenterades under 2020 och medarbetarna informeras nu om den nya koden. Målen inom socialt ansvar omfattar åtgärder som bidrar till en säker arbetsmiljö samt respekt för mänskliga rättigheter. 

 

Säkra arbetsplatser

Antalet olyckor på arbetsplatserna ska minimeras med det långsiktiga målet att ingen skadas på arbetet.

 

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter, diskriminering och tvångsarbete ska förekomma. Andelen kvinnor i ledningspositioner ska öka inom alla nivåer i Nolato.

 

 

Affärsnytta

Nolatos affärsprinciper kännetecknas av integritet, ansvar och god etik – grundläggande principer som delas med leverantörer, kunder och andra som berörs av Nolatos verksamhet. Förebyggande av korruption är ett område med hög prioritet. Nolatos själ, som bland annat baseras på principerna i Global Compact, ger stöd åt medarbetarna och skapar förtroende i samspelet med kunder och andra intressenter.

 

Förebyggande av korruption

Inga fall av mutor, korruption och kar­tellbildning ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetarna. 

 

Kunder

Nolato ska ha en ledande position och uppfattas som kundens första val inom hållbar utveckling.

 

Leverantörer

Senast 2025 ska alla strategiska leverantörer utvärderas enligt Nolatos riktlinjer för leverantörer.

Mer att läsa