Fokus på: Mätbara mål

Mål för hållbar utveckling

Nolato bedriver ett målinriktat arbete inom hållbar utveckling. Vi är övertygade om att detta skapar nytta för samhället och koncernens affärsverksamhet. De koncernövergripande målen är långsiktiga och kopplade till FN:s Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Nedan redovisas nyckeltal för utvecklingen inom miljöansvar, socialt ansvar och affärsnytta.

Miljöansvar

Klimatförändringen berör Nolato på flera sätt där omställningen till ett samhälle med lägre koldioxid­avtryck skapar risker och möjligheter för koncernen. Genom att öka energieffektiviteten och fasa ut fossila bränslen minskas Nolatos koldioxidavtryck. Åtgärderna skapar också beredskap för högre avgifter och skatter på klimatpåverkande aktiviteter. Ökad användning av återvunna och biobaserade råvaror är andra åtgärder som är positiva ur klimatsynpunkt och som kan skapa affärsmöjligheter. Miljöanpassad produktutveckling är därför ett prioriterat område där Nolatos kunskaper och teknologi kan bidra till kundernas klimat- och miljöarbete. Inom miljöområdet har Nolato flera långsiktiga mål. I vår hållbarhetsredovisning finns rapportering om utfallet senaste år.

 

Energi

Effektivare energianvändning och fram till 2020 ska användningen minska med 20 procent jämfört med genomsnittet för 2011– 2012. Det koncernövergripande nyckeltalet är GWh/nettoomsättning och produktionsenheterna arbetar med lokalt anpassade mål och nyckeltal.

 

Klimat

Utsläppet av den klimatpåverkande gasen koldioxid ska minska med 20 procent fram till 2020 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. Målet avser de koldioxidutsläpp som uppstår vid användningen av energi. Det koncernövergripande nyckeltalet är ton koldioxid/nettoomsättning och olika typer av lokala mål förekommer.

 

Kemikalier och råvaror

Farliga kemiska ämnen ska identifieras och där det är möjligt fasas ut. Andelen återvunna och biobaserade råvaror ska öka. Nolato ska delta i projekt med kunder och andra intressenter med målet att minska miljöpåverkan av befintliga eller nya produkter.

 

Avfall

Avfallsmängden ska kontinuerligt minska i förhållande till nettoomsättningen. Andelen återvunnet avfall ska öka. Målet ingår i arbetet med ständiga förbättringar och har inte något ”bäst före datum”. Koncernens samtliga enheter har mål kring kassationer och hanteringen av avfall.

 

Miljöledningssystem

Samtliga enheter ska vara certifierade enligt ISO 14001. Förvärvade bolag ska certifieras inom en tvåårsperiod.

 

Miljöanpassade produkter

Nolato ska delta i projekt med kunder och andra intressenter med målet att minska miljöpåverkan av befintliga eller nya produkter.

 

Socialt ansvar

Uppförandekoden (Nolatos själ) tillämpas på samma sätt över hela världen och värderingarna bidrar till att attrahera, behålla och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare. De långsiktiga målen inom socialt ansvar omfattar åtgärder som bidrar till en bra och säker arbetsmiljö, utbildning av medarbetare, samt respekt för mänskliga rättigheter. Engagemanget i samhället utvecklas vidare i de länder där koncernen är verksam.

 

Säkra arbetsplatser

Antalet olyckor på arbetsplatserna ska minimeras och här gäller en ”nollvision”. Samtliga enheter ska ha fungerande system för att registrera och åtgärda near misses (incidenter). Arbetet ska bedrivas systematiskt, exempelvis genom certifierade ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet (ISO 45001). 

 

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter, diskriminering och tvångsarbete ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetare och nyanställda. 

 

 

Affärsnytta

Nolatos affärsprinciper kännetecknas av integritet, ansvar och god etik – grundläggande principer som vi delar med leverantörer, kunder och andra som berörs av vår verksamhet. Förebyggande av korruption är ett område med hög prioritet. Här utgör Global Compact en etisk kompass som ger stöd åt medarbetarna och genererar affärsnytta i samspelet med kunder och andra intressenter.

 

Förebyggande av korruption

Inga fall av mutor, korruption och kartellbildning ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetarna.

 

Kunder

Kundkrav inom miljö och socialt ansvar ska klaras med god marginal.

 

Leverantörer

Förbättrad utvärdering av leverantörernas hållbarhetsarbete.

 

Samhälle, investerare och analytiker

Rapportering ska ske enligt GRI och CoP. Anslutningen till Global Compact ska fortsätta. Genom transparent information inom hållbarhetsområdet ska vi uppnå goda resultat vid utvärderingar av analytiker och oberoende institut.

Mer att läsa