Hållbarhetsrapportering

Rapportering av hållbarhetsarbetet

Vårt hållbarhetsarbete 2020

Hållbarhetsarbetet är en del av Nolatos affärsstrategi med de övergripande målen att bidra till hållbar utveckling och skapa möjligheter för koncernen. Hållbarhetsredovisningen kan ses som en integrerad rapport som dels ger information om förhållandet mellan finansiella och icke­finansiella resultat, dels visar hur koncernens strategi, styrning och resultat kan skapa värde för intressenterna. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att  fördjupa och komplettera hållbarhetsrappor­ten i årsredovisningen. 

Nolatos årsredovisning för 2020 innehåller den information (hållbarhetsrap­port) som enligt årsredovisningslagen krävs för stora företag. 

Hållbarhetsredovisning 2020

  • Nolato hållbarhetsredovisning 2020 front

    Nolato hållbarhetsrapport 2020

Tidigare hållbarhetsredovisningar/-rapporter:

Mer att läsa