Fokus på: Hållbarhet

Nolato arbetar för långsiktigt hållbar utveckling

För Nolato är ansvarsfullt företagande, transparens och god affärsetik centralt. Vi strävar också ständigt mot att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster. Ansvarsfullt företagande är en av Nolatos Grundbultar och en viktig komponent i koncernens långsiktiga strategi att skapa tillväxt och värde för intressenterna.
Vår syn på ansvarsfullt företagande

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande och en genomtänkt strategi för hållbar utveckling. Strategin omfattar aktiviteter inom tre områden: socialt ansvar, affärs­etik och miljö. Vi ser positiva resultat inom samtliga områden men miljöområdet kan utvecklas vidare, framförallt vad gäller produkternas miljöegenskaper. Genom att bidra till hållbara lösningar ska vi vara kundens första val inom hållbar utveckling. För oss innebär ansvarsfullt företagande:

  • Proaktivt förhållningssätt – Kunskapen om verksamhetens inverkan på människor, miljö och samhälle ska finnas hos oss. Genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik minskar vi risker och kostnader. 
  • Affärsmöjligheter – Genom resurseffektiv produktion och ökad användning av miljöanpassade råvaror skapar vi både affärsmöjligheter och miljönytta. 
  • Trovärdighet och transparens – Nolato följer internationella konventioner och principer för hållbar utveckling, bland annat genom anslutning till Global Compact. De långsiktiga målen pekar ut färdriktningen för hållbarhetsarbetet och vi redovisar öppet framsteg och motgångar enligt internationella standarder för hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiative, GRI).

 

Aktiva åtgärder för hållbar utveckling 

Nolato är en viktig aktör inom polymerindustrin och det är dags för oss att på ett tydligare sätt bidra till hållbar utveckling. Vi kommer därför att öka våra aktiviteter inom miljöområdet och ha fokus på samspelet med kunderna. Nolato ska aktivt presentera hållbara lösningar som rör val av råvaror, produktdesign, produktionsteknologier och transporter. Ökad användning av biobaserade och återvunna polymerer ger goda möjligheter att minska koldioxidavtrycket i ett livscykelperspektiv. Produktdesign för hållbar utveckling kan exempelvis bidra till att produkterna blir lättare att återvinna. Vi är också beredda på att avböja uppdrag som mot­verkar våra ambitioner inom miljöområdet. 

 

Grunderna i hållbarhetsarbetet  

Nolatos Grundbultar och uppförandekod ger vägledning i frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik. Baserat på väsentlighetsanalysen etableras långsiktiga mål och nyckeltal som koncernbolagen tar hänsyn till i sina egna detaljerade mål. Genom certifierade ledningssystem inom miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001) och arbetsmiljö (ISO 45001), samt koncept som Lean Manufacturing, Medical Excellence och 5s, skapar vi systematik och trovärdighet i hållbarhetsarbetet. Hållbar utveckling utgör en del av den strategiska planeringen och koncernledningen följer upp hur arbetet utvecklas.