Fokus på: Plasterna och miljön

Nolato, plasterna och miljön

Plastmaterial gör livet lättare för de flesta människor. Plasterna har fantastiska egenskaper och det går nästan att framställa vad som helst med hjälp av plast. De finns överallt och att i vardagslivet försöka undvika plaster är antagligen omöjligt. Användningen ökar och den globala årsproduktionen uppgår till cirka 300 miljoner ton, vilket är en fördubbling på 15 år.

Plasterna är ofta klimatsmarta och sparar energi. Genom att de ersätter metaller och andra tunga material i bil- och flygindustrin minskar vikten och bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid. Inom byggindustrin används plaster som isoleringsmaterial vilket är positivt ur energisynpunkt. Plaster som förpackningsmaterial i detalj­handeln bidrar till minskad vikt och minskad bränsleförbrukning. 

Det finns tyvärr en annan sida av myntet och plasterna förknippas med ett antal miljö­problem. Plaster kan innehålla farliga tillsatser som kan skada människor och miljö. Huvuddelen av plasterna tillverkas från fossil råolja – en råvara som inte är förnybar och som ger negativ klimatpåverkan. Ett miljö­problem som aktualiserats under senare år är nedskräpningen i haven. Det orsakas framförallt av plast som används till konsumtionsprodukter med kort livslängd, i länder med dåligt utvecklade system för insamling och återvinning. Stora mängder plastskräp hamnar i havet där nedbrytningen kan ta hundratals år.

 

Hur ser Nolato på plasterna i miljön?

Vi delar bilden att plaster har både positiva och negativa egenskaper ur miljösynpunkt. Vi använder i storleksordningen 40.000 ton plast per år och i vårt produktsortiment finns både lång- och kortlivade produkter. Långlivade produkter används exempelvis i fordon, mobiltelefoner, hushållsmaskiner och medicintekniska produkter. I många fall finns fungerande system för insamling och återvinning av plasten i sådana produkter. Kortlivade plastprodukter utgörs bland annat av läkemedelsförpackningar och engångsprodukter inom sjukvården. En hel del av dessa produkter återvinns men man kan inte utesluta att vissa hamnar som skräp i miljön.

 

Vad gör Nolato för att minska plasternas miljöpåverkan?

Vi har genomfört åtgärder för att minska eller helt fasa ut användningen av farliga additiver i plasten. Utvecklingen drivs aktivt och tydliga kundkrav är en process som säkert kommer att pågå under många år. Vi följer noga utvecklingen. Ett annat exempel på miljöanpassning är att minska andelen fossil råvara i produkten. Vi har exempelvis utvecklat läkemedelsförpackningar där minskad vikt ger både miljö­nytta och minskade kostnader. Att öka innehållet av fyllnadsmaterialet krita är också en lösning som tillämpas i flera produkter. Vi använder cirka 600 ton återvunnen plast per år och arbetar aktivt med att öka detta.

 

Hur intresserade är kunderna av miljöanpassade plaster?

Vi ser ett ökat intresse hos kunderna för våra miljöanpassade plaster. Ett uttalat intresse finns inom bilindustrin där en viktig kund har satt upp som mål att 2025 ska alla nya fordon innehålla 25 procent återvunna plaster. Det finns också växande intresse hos kunder inom hygien- och möbelbranschen. Vi har ett antal pågående eller påbörjade projekt med sådana kunder. Inom läkemedel och medicinteknik är intresset svalare. Något som säkert hänger samman med att det är kostsamt och komplicerat att registrera förändringar i de tekniska specifikationerna hos läkemedelsmyndigheterna.

 

Vad är bioplast och är den bionedbrytbar?

Bioplast är ett begrepp som används allt mer men som kan ha många betydelser: 

  • Bioplast är en plast som helt eller delvis är baserad på förnybar råvara. Begreppet säger dock inget om hur mycket av plasten som kommer från förnybara material. Är det polymeren, fyllnadsmaterialen, mjukgöraren och/eller de andra komponenterna som är förnybara?
  • Bioplaster kan vara tillverkade av alkoholer och syror som kommer från naturen, exempelvis kan man göra etenplast från etanol som kommer från sockerrör. I praktiken tar man en monomer från ett bioraffinaderi och polymeriserar den med liknande teknik som när man tillverkar fossil­baserade plaster. Frågor som rör miljö och arbetsmiljö vid odlingen av sockerrör och andra växter är dock viktiga för bedömningen i ett livscykel­perspektiv.
  • Bioplaster kan också tillverkas från makromolekyler från växtriket, exempelvis polysackarider, proteiner och lignin. Cellulosa­baserade plaster har funnits sedan länge men tillverkningsprocesserna är tyvärr inte särskilt bra för människor och miljön.

Att en plast är baserad på ett biologiskt material behöver inte betyda att den är lättnedbrytbar i naturen. Det finns fossila plaster som är lättnedbrytbara och bioplaster som är svårnedbrytbara.

 

Vilket vägval gör Nolato?

Våra vägval görs i samverkan med kunderna men för att nå affärsmässig framgång måste vi ha goda kunskaper kring olika miljöanpassade material. Nolato ligger långt framme och vi har utvärderat biobaserad plast från sockerrör i olika tillverkningsteknologier. Materialet fungerar utmärkt och det pågår projekt med flera kunder. Andra kunder visar större intresse för återvunnen plast och även här pågår det ett antal intressanta projekt. Möjligheterna är många men det finns naturligtvis risker med att byta råvaror. Det kan exempelvis röra tekniska specifikationer, kostnader och tillgång till råvarorna.

Mer att läsa