Fokus på: Vårt sätt att vara

Vår uppförandekod

Nolatos uppförandekod ger vägledning till hur våra affärsprinciper och värderingar ska omsättas i praktiken.

Uppförandekoden är en etisk kompass, som ska följas av samtliga medarbetare i koncernen, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift. Den gäller även styrelse­medlemmar samt personer som är engagerade i Nolatos verksamhet via kontrakt eller avtal. Den visar även vad vi förväntar oss av våra leverantörer.

Vår uppförandekod bygger bland annat på FN Global Compact, inter­nationella riktlinjer och konventioner samt på standarden för socialt ansvar ISO 26000.

 

Vi respekterar mänskliga rättigheter

 • Vi behandlar alla människor rättvist, värdigt och med respekt.
 • Vi stöder och utvecklar mångfald.
 • Vi särbehandlar inte någon baserat på t.ex. kön, religion, ålder, handi­kapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund eller etniskt ursprung.
 • Vi respekterar alla medarbetares rätt att organisera sig.
 • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte.
 • Vi accepterar inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.

 

Vi skapar bra arbetsförhållanden

 • Vi har en nollvision kring ­arbetsolyckor och kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Vi arbetar förebyggande för att minska risken för olyckor och arbets­skador.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla yrkesmässiga ­kunskaper och färdigheter.
 • Samtliga produktionsenheter ska certifieras enligt arbetsmiljö­­systemet OHSAS 18001.

 

Vi engagerar oss som samhällsmedborgare

 • Vi engagerar oss i de lokalsamhällen där Nolato har verksamhet och ­strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och ledare.
 • Vi deltar i projekt och samarbeten med industriella nätverk, skolor, hög­skolor, universitet, forskningsinstitut etc.
 • Vi prioriterar stöd till och sponsorsavtal med organisationer som delar våra värderingar och som ­gynnar de samhällen där vi verkar.
 • Vi intar en neutral ställning i politiska frågor. Vare sig företagsnamnet eller Nolatos ekonomiska resurser får användas i politiska sammanhang.

 

Vi följer god affärsetik

 • Vi erbjuder aldrig gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder.
 • Vi tar inte emot gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i våra beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder.
 • Vi undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen.
 • Vi följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens.
 • Vi säkerställer att medarbetare, utan risk för personliga konsekvenser, kan slå larm om väsentliga oegent­ligheter inom Nolato (whistleblowing).

 

Vi engagerar oss i miljöfrågor

 • Vi arbetar med långsiktiga mål för att minska företagets miljöpåverkan.
 • Vi hushållar med energi, vatten, material och andra naturresurser samt strävar efter ökad användning av förnybara material.
 • Vi tar hänsyn till miljö- och hälsoaspekter när vi väljer råvaror, ­kemiska produkter och distributionssätt.
 • Vi strävar efter att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.
 • Vi har god nödlägesberedskap genom att systematiskt identifiera och utvärdera risk­er för olyckor, bränder och okontrollerade utsläpp.
 • Vi bidrar med våra kunskaper för att miljöanpassa kundernas produkter.
 • Vi ger öppen och saklig information om vårt miljöarbete till med­arbetare, allmänheten och myndigheterna.Vi publicerar årligen en hållbarhetsredovisning utformad enligt inter­nationellt accepterade riktlinjer och som finns tillgänglig för alla på vår webbplats.
 • Samtliga produktionsenheter ska vara certifierade enligt miljölednings­standarden ISO 14001.

 

Vi ska alltid leverera rätt kvalitet

 • Vi ska alltid uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
 • Vi gör regelbundna utvärderingar av kvalitetsarbetet genom mätningar, registrering av avvikelser och interna/externa revisioner.
 • Samtliga produktionsenheter ska vara certifierade enligt ­kvalitetssystemet ISO 9001 samt tillämpliga branschspecifika certifieringar.

 

Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer

 • Vi samarbetar med leverantörer som accepterar och följer Nolatos ­upp­förandekod. Vi förväntar oss även att de i sin tur för vidare dessa ­värderingar och etiska grundregler till sina leverantörer.
 • Vi utvärderar leverantörerna före och under vårt samarbete.
 • Vi uppmuntrar våra leverantörer att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer inom affärsetik, ­socialt ansvar och hållbarhet. Uppfyller de inte våra krav kan detta resul­tera i krav på förbättringsåtgärder eller att samarbetet avslutas.

Vi kommunicerar ärligt och tydligt

 • Nolato ska kännetecknas av ärlig och tydlig kommunikation med samtliga intressenter. Målsättningen är att genom en väl fungerande kommunikation främja Nolatos verksamhet samt uppfylla de krav som ställs genom vår börsnotering.
 • Vi respekterar varje medarbetares frihet att uttala sig om förhållanden som angår denne personligen. I frågor som rör Nolatos affärsförhållanden och verksamhet har dock enbart respektive företagsledning rätt att uttala sig för Nolatos räkning. Alla förfrågningar om Nolatos förhållanden och verksamhet ska därför hänvisas till den lokala företagsledningen eller koncernledningen. All extern information som kan påverka utvecklingen av aktiekursen ska förmedlas av CFO eller CEO.

 

Vi slår larm vid allvarliga oegentligheter (whistleblowing)

 • Alla medarbetare har möjlighet att genom Nolatos system för whistle­blowing slå larm om allvarliga oegentligheter utan att riskera att bli ­trakasserade eller motarbetade.
 • Som allvarlig oegentlighet räknas oetiskt eller olagligt beteende, bedräge­rier och allvarliga brott mot uppförandekoden, till exempel mutor eller diskriminering av anställda.
 • Whistleblowing får inte användas för allmänt missnöje eller sådant som kan lösas i direktkontakt med berörda personer. Falska anklagelser accepteras inte och kan medföra disciplinära åtgärder.
 • Den som misstänker en allvarlig oegentlighet och inte anse sig kunna ta upp ärendet med arbetsledning eller annan högre chef, eller som har tagit upp det men inte fått önskad respons, kan rapportera sin misstanke genom ett e-postmeddelande till whistleblowing@nolato.com.
 • Meddelandet går till en extern mottagare som fritt kan agera på den lämnade informationen och se till att en undersökning inleds.

Mer att läsa