Bolagsstyrning

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen anger den strategiska inriktning­en för Nolatos verksamhet och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer Nolatokoncernens ledande organisation samt tillsätter, avsätter och kontrollerar verkställande direktören.

Principer har beslutats vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman angående styrelsens arbetsordning för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt den ekonomiska rapporteringen.

 

De väsentligaste delarna i dessa principer fastslår följande:

Styrelsen ska fastlägga ett arbetsprogram med sex ordinarie möten under året, där olika ärenden enligt arbetsordningen ska behandlas vid olika styrelsemöten.

  • Kallelse, dagordning samt underlag för styrelsemötet ska i normalfallet sändas ut senast en vecka före mötet. Vid mötet ska numrerade protokoll föras.
  • Arbetsfördelningen klargör styrelsens ansvar samt de viktigaste arbetsuppgifterna för ordföranden och verkställande direktören. Instruktionerna för verkställande direktören innehåller inskränkningar för beslut kring investeringar, förvärv, överlåtelser samt vissa avtal.
  • För att göra det möjligt för styrelsen att fortlöpande följa och kontrollera koncernens ekonomiska ställning och utveckling, ska verkställande direktören förse styrelsen med månadsrapporter kring försäljning, resultat, kapitalbindning, kassaflöden, balansräkning samt uppföljning mot prognoser och uppdatering av prognoser.

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Svensk kod för bolagsstyrning) samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag.

Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Nolato samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. Vidare tillser ordföranden att det sker en årlig utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna.

Bolagsstyrning

Översikt

Styrelsen

Styrelsens arbetsordning

Koncernledning

Ersättningar

Årsstämmor

Bolagsordning

Instruktion valberedningen

Mer att läsa