Bolagsstyrning

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen anger den strategiska inriktning­en för Nolatos verksamhet och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer Nolatokoncernens ledande organisation samt tillsätter, avsätter och kontrollerar verkställande direktören.

Principer har beslutats vid konstitueran­de styrelsemöte efter årsstämman angåen­de styrelsens arbetsordning för styrelsear­betet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt den ekonomiska rapporteringen.

 

De väsentligaste delarna i dessa princi­per fastslår följande:
  • Styrelsen ska fastlägga ett arbetspro­gram med sex ordinarie möten under året, där olika ärenden enligt arbetsordningen ska behandlas vid olika styrelsemöten.
  • Kallelse, dagordning samt underlag för styrelsemötet ska i normalfallet sändas ut senast en vecka före mötet. Vid mötet ska numrerade protokoll föras.
  • Arbetsfördelningen klargör styrelsens ansvar samt de viktigaste arbetsuppgif­terna för ordföranden och verkställande direktören. Instruktionerna för verkstäl­lande direktören innehåller inskränkningar för beslut kring investeringar, förvärv, över­låtelser samt vissa avtal.
  • För att göra det möjligt för styrelsen att fortlöpande följa och kontrollera koncer­nens ekonomiska ställning och utveckling, ska verkställande direktören förse styrelsen med månadsrapporter kring försäljning, resultat, kapitalbindning, kassaflöden, balansräkning samt uppföljning mot prog­noser och uppdatering av prognoser.
Styrelsens ordförande, Fredrik Arp, organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktie­bolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Svensk kod för bolagsstyrning) samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga sty­relseledamöter får tillfredsställande infor­mation och beslutsunderlag.

Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Nolato samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. Vidare tillser ordföranden att det sker en årlig utvärde­ring av styrelsens arbete och att valbered­ningen får del av bedömningarna.

Under 2017 har en utvärdering genom­förts, där samtliga styrelseledamöter har fått ange synpunkter och förslag samt betygsätta bland annat styrelsens samman­sättning och arbetssätt. Utvärderingen har presenterats för styrelsen i sin helhet.

Annat som kan vara intressant att läsa