Årsstämma

Årsstämma 2021

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen i Nolato AB (publ), org.nr. 556080-4592, beslutat att Nolatos årsstämma den 4 maj 2021 ska genom­föras utan fysisk närvaro. Utövande av aktieägares rösträtt kan därmed ­endast ske genom poströstning före stämman enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara vid stämman personligen, genom ombud eller via webbsändning kommer alltså inte att finnas.

 

Deltagande genom poströstning:

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom att poströsta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 26 april 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst så att den är Euroclear tillhanda senast den 3 maj 2021. Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning!

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 26 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

 

Så här går det till att poströsta:

Poströstningen sker på ett av de två sätt som beskrivs nedan. I bägge fallen ska poströsten vara Euroclear tillhanda senast 3 maj 2021.

 

1. Per post med särskilt formulär

Det särskilda formuläret för poströstning hämtas med hjälp av länken nedan. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan sedan skickas med post till Nolato AB, "årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 3 maj 2021.

Hämta formuläret för poströstning här

 

2. Lämna digital poströst med verifiering med BankID

Aktieägare som är fysiska personer kan även senast den 3 maj 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Gå till digital poströstning

 

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.


Vid eventuella frågor beträffande förhandsröstningsförfarandet, kontakta Euroclear, telefon 08-4029133 (måndag-fredag kl. 09:00-16:00).

 

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Hämta fullmaktsformulär

 

 

Frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Nolato senast tio dagar före årsstämman, till adress Nolato AB (publ), Nolatovägen 32, 269 78 Torekov eller via e-post till CFO Per-Ola Holmström, per-ola.holmstrom@nolato.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på denna webbsida och på Nolatos huvudkontor på Nolatovägen 32, 269 78 Torekov senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

 

 

Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktörens inspelade anförande till stämman kommer med hänsyn till poströstningsförfarandet att pub­liceras på denna sida den 20 april. Här kommer även finnas en filmad presentation av beslutsförslagen inför stämman.

 

 

Information om årsstämmans beslut

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 maj 2021 på denna sida samt genom pressmeddelande så snart som ut­fallet av poströstningen har sammanställts.

 

----------------

 

Valberedning:

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 4 maj 2020, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2020, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2021: Henrik Jorlén, ordförande (familjen Jorlén), Gun Boström (familjen Boström), Lovisa Hamrin (familjen Hamrin) och Johan Ståhl (Lannebo Fonder).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e­post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

 

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman under förutsättning att en skriftlig begäran kommit in till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till årsstämman ska en skriftlig begäran ha inkommit till styrelsen senast den 8 mars 2021.

Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas till: Nolato AB, Styrelsen, Att. Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

 

 

Information kring tidigare stämmor

Stämmodokument

Kallelse till årsstämman

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Förslag till dagordning

Förslag till ändring av bolagsordning

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande ersättningar

Styrelsens förslag till ersättningspolicy

Valberedningens motiverade yttrande

Förslag till utdelning

Bolagsstyrning

Översikt

Styrelsen

Styrelsens arbetsordning

Koncernledning

Ersättningar

Årsstämmor

Bolagsordning

Instruktion valberedningen

Mer att läsa