Årsstämma

Årsstämma

 

Årsstämman 2021

 

Årsstämman 2021 hålls i Grevie den 4 maj 2021. 

 

Valberedning:

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 4 maj 2020, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2020, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2021: Henrik Jorlén, ordförande (familjen Jorlén), Gun Boström (familjen Boström), Lovisa Hamrin (familjen Hamrin) och Johan Ståhl (Lannebo Fonder).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e­post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

 

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman under förutsättning att en skriftlig begäran kommit in till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till årsstämman ska en skriftlig begäran ha inkommit till styrelsen senast den 8 mars 2021.

Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas till: Nolato AB, Styrelsen, Att. Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

 

 

 

Årsstämman 2020

Vd Christer Wahlquist

Se vd Christer Wahlqvists anförande vid stämman 2020

Video från årsstämman i sin helhet

Verkställande direktörens anförande

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Förslag till dagordning

Förslag till ny bolagsordning

Instruktion valberedningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering ersättningar

Redovisningshandlingar – årsredovisning

Revisionsberättelse

Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Valberedningens motiverade yttrande beträffande styrelseval 2020

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Valberedning inför årsstämman

 

Information kring tidigare stämmor

Bolagsstyrning

Översikt

Styrelsen

Styrelsens arbetsordning

Koncernledning

Ersättningar

Årsstämmor

Bolagsordning

Instruktion valberedningen

Mer att läsa