Nolatos bolagsordning

Bolagsordning antagen 2020-05-04 

 

§ 1 Bolagets firma är Nolato AB (publ).

 

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Båstads kommun, Skåne län.

 

§ 3 Bolaget skall - direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell rörelse, företrädesvis med polymera komponenter och produktsystem, och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst nittio miljoner kronor och högst trehundrasextio miljoner kronor.

 

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst arton miljoner och högst sjuttiotvå miljoner.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst arton miljoner aktier och aktier av serie B till ett antal av högst femtiofyra miljoner aktier.

Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

 

§ 6 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företräde att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§ 7 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

§ 8 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.

 

§ 9 Bolaget skall ha en eller två revisorer och högst två suppleanter. Till revisor och suppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock max två, senast den dag som anges i kallelsen.§ 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om 
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.
10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 12 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.