Ersättningar till ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar till Nolatos styrelse, verkställande direktör och koncernledning
Principer för ersättning och förmåner

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämmans beslut. Styrelsearvode utgår ej till anställda i koncernen och arbetstagarrepresentanter. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med vd utgör koncernledningen. Under 2019 utgjordes koncernledningen av 4 personer, förutom vd. Dessa utgörs av chef ekonomi & finans Per-Ola Holmström, chef Medical Solutions Johan Iveberg, chef Integrated Solutions Jörgen Karlsson och chef Industrial Solutions Johan Arvidsson. För ytterligare information se sidan 46 i årsredovisningen.

Eventuella uppdrag som enskild styrelseledamot har för bolaget utöver styrelsearbete ersätts med marknadsmässig betalning. Uppdragen ska dokumenteras i avtal som specificerar uppdragsmomenten och överenskommen ersättning. Ersättning erläggs i efterskott efter utfört arbete.

 

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot. Utskottet har föreslagit och styrelsen godkänt gällande principer för rörliga ersättningar. Utskottet har beslutat om vd:s samtliga ersättningar och förmåner, vilka redogjorts för och godkänts av styrelsen. Utskottet har godkänt ersättningarna till koncernledningen.

 

Bonus

För vd och övriga ledande befattningshavare baseras bonus på utfall av resultat och avkastning på sysselsatt kapital. Maximalt utfall kan ge 50 procent av grundlönen för vd och 40 procent för andra ledande befattningshavare. Samtidigt krävs att respektive resultatområde redovisar ett positivt resultat. Utfallet 2019 utgjorde för vd 41 procent av grundlönen (50) och för ledande befattningshavare 16-32 procent av grundlönen (20-40).

Deltagarna i Nolato’s tre incitamentsprogram erbjuds möjlighet att erhålla bonus, motsvarande hälften av deltagarens optionspremier samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning i koncernen inte avslutas innan tre år förflutit.

 

Incitamentsprogram 2016/2021

På extra bolagsstämma den 5 december 2016 beslutades om emission av högst 798.000 teckningsoptioner i tre olika serier: Serie 2016/2019, Serie 2017/2020 samt Serie 2018/2021 med 266.000 optioner i varje serie, som ger rätt att teckna lika många B-aktier. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Programmet erbjöds till ett tjugotal inom Nolatos management. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammets 2 kvarvarande serier beräknas uppgå till totalt cirka 1,5 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av rösterna (beräknat utifrån antalet befintliga aktier), förutsatt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

 

Incitamentsprogram 2016/2021 – Serie 2016/2019

Totalt tecknade optioner blev 240.600 och samtliga har utnyttjats för aktieteckning under 2019.

 

Incitamentsprogram 2016/2021 – Serie 2017/2020

Totalt tecknade optioner blev 196.200 och priset per teckningsoption var 16,60 kr. Teckningskurs för en B-aktie uppgår till 485,10 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning från och med 1 maj 2020 till och med den 15 december 2020.

 

Incitamentsprogram 2016/2021 – Serie 2018/2021

Totalt tecknade optioner blev 193.500 och priset per teckningsoption var 17,80 kr. Teckningskurs för en B-aktie uppgår till 502,00 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning från och med 1 maj 2021 till och med den 15 december 2021.

 

Incitamentsprogram 2019/2024

På ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019 beslutades om emission av högst 798.000 teckningsoptioner i tre olika serier: Serie 2019/2022, Serie 2020/2023 samt Serie 2021/2024 med 266.000 optioner i varje serie, som ger rätt att teckna lika många B-aktier. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Programmet erbjöds till ett tjugotal inom Nolatos management. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammets samtliga 3 serier beräknas uppgå till totalt cirka 3 procent av aktiekapitalet och 1,6 procent av rösterna (beräknat utifrån antalet befintliga aktier), förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

 

Incitamentsprogram 2019/2024 – Serie 2019/2022

Inga optioner tecknades i denna serie.

 

Pensioner
Pensionsåldern för vd och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien till vd uppgick till 25 (24) procent av pensionsgrundande lön och följer avgiftsbestämd pensionsplan. Rörliga ersättningar är inte pensionsgrundande. 

Övriga ledande befattningshavare har avgiftsbestämd pensionsplan. För 2019 har pensionspremien i genomsnitt uppgått till 22 procent av grundlönen (21). Rörliga ersättningar är inte pensionsgrundande.

 

Avgångsvederlag

För vd och andra ledande befattningshavare gäller att den anställde har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 12–24 månader. Andra eventuella inkomster som uppbärs under uppsägningstiden ska avräknas från lön och andra ersättningar som utgår under uppsägningstiden. För både vd och övriga ledande befattningshavare gäller att de anställda uppbär både grundlön och övriga förmåner under uppsägningstiden. Efter uppsägningstiden utgår ingen ersättning.