Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare

Principer för ersättningar och förmåner

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämmans beslut. Styrelsearvode utgår ej till anställda i koncernen och arbetstagarrepresentanter. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmå ner och pension. Med ledande befattnings havare avses de personer som tillsammans med vd utgör koncernledningen. Under 2018 utgjordes koncernledningen av 4 personer, förutom vd. Dessa utgörs av chef ekonomi & finans Per Ola Holmström, chef Medical Solutions Johan Iveberg, chef Integrated Solutions Jörgen Karlsson och chef Industrial Solutions Johan Arvidsson.

Eventuella uppdrag som enskild styrelseledamot har för bolaget utöver styrelsearbete ersätts med marknadsmässig betalning. Uppdragen ska dokumenteras i avtal som specificerar uppdragsmomenten och överenskommen ersättning. Ersättning er läggs i efterskott efter utfört arbete.

 

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot. Utskottet har före slagit och styrelsen godkänt gällande principer för rörliga ersättningar. Utskottet har beslutat om vd:s samtliga ersättningar och förmåner, vilka redogjorts för och godkänts av styrelsen. Utskottet har godkänt ersättningarna till koncernledningen.

 

Bonus

För vd och övriga ledande befattningshavare baseras bonus på utfall av resultat och av kastning på sysselsatt kapital. Maximalt utfall kan ge 50 procent av grundlönen för vd och 40 procent för andra ledande befattningshavare. Samtidigt krävs att respek tive resultatområde redovisar ett positivt resultat. Utfallet 2018 utgjorde för vd 50 procent av grundlönen (50) och för ledande befattningshavare 20–40 procent av grund lönen (24–40).

Deltagarna i Nolato's tre serier av incita mentsprogram erbjuds möjlighet att erhålla bonus, motsvarande hälften av deltagarens optionspremier samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning i koncernen inte avslutas innan tre år förflutit från den 1 november 2016, 2017 och 2018.

 

Incitamentsprogram

På extra bolagsstämma den 5 december 2016 beslutades om emission av högst 798.000 teckningsoptioner i tre olika serier 2016/2019 (Serie 1), 2017/2020 (Serie 2) samt 2018/2021 (Serie 3) med 266.000 optioner i varje serie, som ger rätt att teckna lika många B aktier. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Programmet erbjöds till ett tjugotal inom Nolatos management. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammets samtliga 3 serier beräknas uppgå till totalt cirka 3 procent av aktiekapitalet och 1,6 procent av rösterna (beräknat utifrån antalet befintliga aktier), förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

 

Incitamentsprogram - Serie 1 (2016/2019)

Totalt tecknade optioner blev 240.500 och priset per teckningsoption 7,40 kr. Teckningskurs för en B aktie uppgår till 296,30 kr. Teckningsoptionerna kan ut nyttjas för aktieteckning från och med 1 maj 2019 till och med den 15 december 2019.

 

Incitamentsprogram - Serie 2 (2017/2020)

Totalt tecknade optioner blev 196.200 och priset per teckningsoption 16,60 kr. Teckningskurs för en B aktie uppgår till 485,10 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning från och med 1 maj 2020 till och med den 15 december 2020.

 

Incitamentsprogram - Serie 3 (2018/2021)

Totalt tecknade optioner blev 193.500 och priset per teckningsoption 17,80 kr. Teckningskurs för en B aktie uppgår till 502,00 kr. Teckningsoptionerna kan ut nyttjas för aktieteckning från och med 1 maj 2021 till och med den 15 december 2021.

 

Pensioner

Pensionsåldern för vd och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien till vd uppgick till 24 (24) procent av pensionsgrundande lön och följer avgiftsbestämd pensionsplan. Rörliga ersättningar är inte pensionsgrundande.

Övriga ledande befattningshavare har avgiftsbestämd pensionsplan. För 2018 har pensionspremien i genomsnitt uppgått till 22 procent av grundlönen (23). Rörliga ersättningar är inte pensionsgrundande.

 

Avgångsvederlag

För vd och andra ledande befattningshavare gäller att den anställde har en uppsägnings tid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 12–24 månader. Andra eventuella inkomster som uppbärs under uppsägningstiden ska avräknas från lön och andra ersättningar som utgår under uppsägningstiden. För både vd och övriga ledande befattningshavare gäller att de anställda uppbär både grund lön och övriga förmåner under uppsägningstiden. Efter uppsägningtiden utgår ingen ersättning.