Hållbar framtid

Aktiva för en hållbar framtid

Att ständigt se till att allt som görs i Nolato är hållbart och i samklang med miljö, ­socialt ansvar och affärsnytta är mycket viktigt för oss. På miljöområdet är det nu dags att ta ett nytt steg, där vi blir ännu mer aktiva i samarbetet med våra kunder och även kan tacka nej till produkter vi anser inte uppfyller kraven på en hållbar framtid.

Nolato har sedan länge ett helhetspaket kring hållbarhet i koncernen. Det innebär bland annat att koncernen följer de sjutton Globala målen för hållbar utveckling och har undertecknat FN:s initiativ Global Compact. Vi ser även till att alla medarbetare får utbildning kring innehållet i skrift­en Nolatos själ, som innehåller vårt regelverk inom miljöansvar, socialt ansvar och etik i form av grundbult­ar, ­upp­förandekod och whistleblowing­policy. Paketet omfattar även till exempel att alla verksam­heter ska vara miljöcertifierade, att ­långsiktiga hållbarhetsmål kopplade till de globala målen i Agenda 2030 har satts och löpande följs upp samt att rapporteringen av verksamheten sker transparent enligt reglerna i GRI, Global Compact och Carbon Disclosure Project.

 

Vi kan göra skillnad 

– Vi har en lång tradition av att hantera miljön på ett positivt sätt, men vi känner att det inte är nog, kommenterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Vi gör mycket rätt, men vårt fokus har länge varit på att sätta interna mål och minska våra egna nyckeltal kring till exempel energi­användning, återvinning och utsläpp av koldioxid. Det är bra. Men det område där vi kan göra störst nytta för framtidens ­miljö är faktiskt hur vi utvecklar nya produkter och vilka produkter vi väljer att utveckla och tillverka. 

– Det är där, i den dagliga verksamheten, i samarbetet med våra kunder, som vi kan göra den stora skillnaden!

– När kunden kommer till oss och vill ha hjälp med utvecklingen av en ny produkt, då inleder vi därför nu alltid med att värdera den tänkta produkten ur hållbarhetssynvinkel. Är det här en rätt produkt för en hållbar framtid? Hur ser dess livs­cykel ut? Är dess användningsområde kort eller långt? Vad händer när produkten har använts klart? Hur ska den tillverkas? 

 

Alltid hitta en ännu grönare lösning

– Passerar inte produkten den här inledande granskningen, då tackar vi nej till kund­en. Och även om produkten får grönt, så har vi alltid målsättningen att komma fram till en ännu grönare lösning, berättar Christer Wahlquist.

– Det kan vara att tillverka produkten av andra, miljövänligare material eller konstruktionslösningar och monteringsmetoder som gör den lättare att återvinna. 

– Vill inte kunden genomföra de föreslagna förbättringarna ur vårt hållbarhetsperspektiv, då ska vi inte längre vara med i projektet utan tacka nej till affären.

– Även om inte alla accepterar våra lösningar idag, det kan till exempel vara så att det kostar mer att göra produkten lätt återvinningsbar, är jag säker på att detta är rätt väg att gå och att det i det långa loppet kommer att skapa ytterligare affärer för Nolato, konstaterar Christer Wahlquist.

Mer att läsa