Behandling av personuppgifter

Information om Nolatos behandling av personuppgifter på hemsidan

 

Personuppgiftsansvarig 

Företag: Nolato AB

Org. nr. 556080-4592

 

Kontaktuppgifter till ansvarig: 

Postadress: 269 04 Torekov 

Telefonnummer: 0431-44290

E-post: gdpr@nolato.com

Hemsida: nolato.se

 

Kategorier av Registrerade

Företaget behandlar personuppgifter avseende följande kategorier av Registrerade: 

 • Besökare på Nolatos hemsida som fyller i formulär och därmed själva uppger sina personuppgifter.
 • Person vars personuppgifter behandlas benämns Registrerad. 

 

Föremålet/typer (kategorier) av personuppgifter som behandlas 

De uppgifter som Registrerad själv har lämnat via formulär.

 

Behandlingens art

Företaget behandlar personuppgifter på följande sätt: 

 • Personuppgifter samlas in, struktureras, bearbetas, lagras och gallras. 

 

Ändamålen med behandlingen

Företaget behandlar personuppgifter i syfte att: 

 • Företaget ska kunna utföra det som Registrerad önskar t.ex. att få information
 • Företaget ska kunna administrera det event som Registrerad har anmält sig till 
 • Företaget ska kunna utföra direkt marknadsföring

 

Grunden för behandling

Företagets behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

 • Företaget behandlar personuppgifter för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, t.ex. att lämna av Registrerad önskad information.
 • Företaget behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Företagets produkter (angående direktreklamspärr – se nedan.)
 • Företaget behandlar personuppgifter på grundval av samtycke från registrerad

 

Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval av samtycke från Registrerad har Registrerad rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

 

Källor

Personuppgifter har samlats in från en eller flera av följande källor:

 • Vid Registrerads besök på Företagets hemsida

 

Krav på information och utebliven information

Som utgångspunkt lämnar Registrerad personuppgifter frivilligt.

 

Mottagare inom EU

Personuppgifterna kan överföras till följande mottagare:

 • Företagets egna enheter inom EU
 • Av Företaget anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
 • Mottagare finns i Sverige, Schweiz, Storbritannien och Ungern. I vissa fall kan mottagare även finnas i annat EU-land.

 

Mottagare utanför EU och internationell organisation

Företaget kan överföra personuppgifter till följande företag utanför EU/EES eller till internationell organisation:

 • Företagets egna enheter i Kina, Malaysia och USA.

 

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande och profilering (automatisk behandling och utvärdering av personuppgifter) av Registrerad kan förekomma. Automatiserat beslutsfattande och profilering rör framför allt beslut om

 • Val av Registrerade som för Företaget är särskilt intressanta att kontakta i marknadsföringssyfte
 •  
Tid som personuppgifterna behandlas

Personuppgifter raderas automatiskt efter att Registrerad inte varit aktiv på hemsidan under tre månader. Anmälningar till event raderas inom skälig tid efter eventet.

 

Registrerads rätt till information och Registrerads rättigheter

Registrerad har rätt att få information från Företaget om vilka personuppgifter som Företaget behandlar om Registrerad och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Företaget via e-post gdpr@nolato.com.

Registrerad har rätt att begära rättelse av personuppgift som Företaget behandlar om Registrerad. Registrerad har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

 

Direktreklamspärr

Direktreklam förekommer inom Företaget endast i liten omfattning och enbart inom business to business. Om Registrerad ändå vill försäkra sig om att inte erhålla direktreklam görs detta genom att Registrerad kontaktar Företaget och önskar att Registrerads personuppgifter ska raderas.

 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Registrerad har rätt att inge klagomål avseende Företagets behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet.

I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se.

 

Information om personuppgifter som behandlas

Information om personuppgifter som avser Registrerad erhålls i separat dokument. Sådan information

 • lämnas elektroniskt via email om Registrerads identitet kan säkerställas, eller
 • skickas till registrerads folkbokföringsadress med ordinarie postgång.