Fokus på: Affären

Nolatos affärsidé och affärsmodell

Nolatos affär är att utveckla och tillverka kundunika produkter framförallt inom polymera material såsom plast, silikon och TPE. Inom vissa områden tillverkas standardprodukter. Nolatos kunder återfinns inom medicinteknik, läkemedel, konsument­elektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer.

Affärsidé

Nolatos affärsidé är skälet till att bolaget finns, grunden i verksamheten och står för en tydlig bild av hur kundernas behov kan lösas:  

  • Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden.
  • Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundernas projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, är Nolato en effektiv och innovativ samarbetspartner.

 

Affärsmodell

Nolatos affärsmodell bygger på tre decentraliserade affärsområden som med egen beslutskraft och gemensamma ambitioner arbetar för att uppfylla visionen och de finansiella målen. På så sätt skapas trygga arbetsplatser för medarbetarna och värde generas till ägarna. 

Med gedigen erfarenhet och bred kompetens skapas och utvecklas nära, långsiktiga och innovativa samarbeten med kunderna.

Med väl utvecklad och ledande teknologi, brett utvecklings- och designkunnande, kvalificerad projektledning samt högeffektiv produktion skapas mervärde för såväl kunder som ägare.

Den gemensamma värdegrunden – affärsmässiga, välorganiserade och ansvarstagande – ska genomsyra alla delar av verksamheten. 

 

Intäktsmodell

Nolatos intäkter genereras i huvudsak av kunders produktionsuppdrag. Tillverkning och leverans av produkten sker i enlighet med kundens beställning och övriga önskemål, och därefter faktureras kunden. Tillverkningen bygger på korta produktions- och genomloppstider, vilket innebär en låg risk­exponering för lagerhållning och inkurans.

En viktig del i Nolatos värdeskapande för kunder och ägare är förmågan att i ett tidigt skede av produktens utveckling tillföra gedigen kompetens i ledande teknologier, design och kvalificerad projektledning. 

 

Kundunika produkter

Det är kundernas krav och behov som är utgångspunkten för all Nolatos utveckling. Genom att lägga till kompetens om avancerade teknologier och kostnadseffektiv tillverkning kan kundunika produkter och lösningar skapas. Nolato finns vid kundens sida hela vägen från konceptutveckling till högvolymproduktion.

Medical Solutions stödjer sina kunder inom medicinteknik och läkemedel från idé, koncept och design, till validering, kvalitetskontroll och fullskalig produktion. Exempel är injektionssystem för läkemedel och applikatorer inom medicinteknik.

Integrated Solutions erbjuder sina kunder en lång rad teknologier och kompetenser enligt one-stop-shop inom områden som formsprutning, gjutning, stansning, lackering, dekorering, montering, testning och förpackning av elektronikprodukter. Exempel är komponenter och delsystem för integrerade produkter som högtalarsystem, träningsarmband, mobiltelefoner och Vaporiser Heating Products (VHP).

Industrial Solutions är kundens high-tech partner inom områdena fordonsindustri och allmän industri – från konceptutveckling och genom hela tillverkningsprocessen med fokus på hög produktivitet och Lean Manufacturing. Exempel är inredningsdetaljer till bilmodeller och komponenter till röj- och motorsågar.

 

Standardprodukter

Det standardsortiment av egna produkter som Nolato utvecklar och tillverkar utgörs till exempel av läkemedelsförpackningar, laboratorieprodukter, process- och material­lösningar för skärmning och värmeavledning av elektronik.

 

Principskiss Nolatos affär

Investeringsunderlag

Vår affärsidé och affärsmodell

Vår vision och vägen dit

Vår strategiska inriktning

Vår föränderliga omvärld

Vill du veta mer?

Photo Per-Ola Holmström
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com

Mer att läsa