Positiv utveckling för samtliga affärsområden

12-04-24 14:00 - Regulatorisk

I dagens delårsrapport för första kvartalet 2012 rapporterar Nolato en ökning av omsättningen med 10 procent till 837 mkr (759), en ökning av rörelseresultatet (EBITA) med 30 procent till 57 mkr (44) och en ökning av resultatet per aktie till 1,41 kr (1,06).

- Alla våra tre affärsområden utvecklades positivt under första kvartalet, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medicals omsättning ökade med 6 procent till 246 mkr (232), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 31 mkr (28) och EBITA-marginalen uppgick till 12,6 procent (12,1).

- Produktförsäljningen har utvecklats väl i linje med marknaden under kvartalet, konstaterar Hans Porat, medan den projektrelaterade omsättningen var fortsatt lägre.

Nolato Telecoms omsättning ökade med 11 procent till 287 mkr (259), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 7 mkr (-4) och EBITA-marginalen var 2,4 procent (-1,5).

- Uppstart av nya kundprojekt pågår från och med mars som planerat, vilka successivt ersätter den äldre produktportföljen, påpekar Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning ökade med 13 procent till 304 mkr (268), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 28 mkr (25) och EBITA-marginalen uppgick till starka 9,2 procent (9,3).

- Kapacitetsutnyttjandet har varit högt under kvartalet, konstaterar Hans Porat. Efterfrågan har varit stabil, samtidigt som nya produkter, framförallt inom hygienområdet, har haft en positiv utveckling.

Koncernens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick som en följd av den ökade omsättningen till -32 mkr (+111). Nettoskulden uppgick till 112 mkr (-80) och soliditeten till 53 procent (54).

Nolato har efter balansdagen förvärvat företaget Cope Allman Jaycare, se separat pressmeddelande den 11 april. Bolaget är ett brittiskt företag inom läkemedelsförpackningar och ger stärkt kundbas och geografisk expansion för Nolato Medical. Bolaget bedöms 2012 ha en omsättning på cirka 270 mkr.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl 14.00.


Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.