Nolatos bästa år hittills

13-02-05 14:30 - Regulatorisk
I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättningsökning med 30 procent till 3.874 mkr (2.977) för verksamhetsåret 2012. Rörelseresultatet (EBITA) steg med 52 procent till 303 mkr (199) och resultat per aktie ökade till 7,68 kr (5,02). Kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till 317 mkr (112), exklusive förvärv. Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kr (5,00), varav 2,50 (2,00) utgör en extra utdelning till följd av koncernens starka finansiella position.

– 2012 blev det hittills bästa året i Nolatos historia, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medical ökade omsättningen med 26 procent till 1.159 mkr (917) och rörelseresultatet (EBITA) med 21 procent till 133 mkr (110). EBITA-marginalen uppgick till 11,5 procent (12,0).

– Flertalet av affärsområdets kundsegment har haft stabil volymutveckling och försäljningen har utvecklats i linje med marknaden, konstaterar Hans Porat.

Nolato Telecoms omsättning ökade med 66 procent till 1.548 mkr (935), varav vidareförsäljning av komponenter var 0 mkr (95). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 96 mkr (11) och EBITA-marginalen till 6,2 procent (1,2).

– Uppstart av nya kundprojekt har genomförts som planerat och efterfrågan på den nya produkterna har varit stark, säger Hans Porat. Den under året förnyade produktportföljen har, tillsammans med högt och relativt stabilt kapacitetsutnyttjande från och med andra kvartalet, förbättrat marginalen.

Nolato Industrials omsättning ökade med 4 procent till 1.170 mkr (1.129). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 105 mkr (102), med en fortsatt stark EBITA-marginal om 9,0 procent (9,0).

– Framflyttade marknadspositioner, nya produkter och god efterfrågan fram till slutet av tredje kvartalet har bidragit till högre omsättning, kommenterar Hans Porat.

Den finansiella ställningen är fortsatt stark. Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 46 procent (54) och nettoskulden var 78 mkr (82).

Årsstämma hålls den 25 april kl 16.00 i Grevie.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.