Stark marginalutveckling

14-04-28 14:30 - Regulatorisk
I dagens delårsrapport för första kvartalet redovisar Nolato ett rörelseresultat (EBITA) på 94 mkr (122), och en rörelsemarginal om 10,1 procent (9,7). Den starka marginalen förklaras av framflyttade marknadspositioner och fortsatta förbättringar inom effektivitets- och produktivitetsområdet. Koncernens omsättning uppgick till 932 mkr (1.254) och kassaflödet efter investeringar till 17 mkr (16).

– Även om omsättningen under kvartalet var klart lägre än fjolårets, till följd av den förväntade nedgången inom Nolato Telecom, presterar koncernen en mycket stark marginal. Den starka marginalen är resultatet av koncernens fokus på ”Lean Manufacturing” (effektiviseringsarbete) och vår flexibla produktionsstruktur inom Nolato Telecom, där vi snabbt kan anpassa kostnaderna, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolatos affärsmodell bygger på ett nära, långvarigt och innovativt samarbete som skapar mervärde för såväl kunder som aktieägare. De senaste årens strategiska arbete har bland annat resulterat i en balanserad koncernstruktur och framflyttade marknadspositioner.

– En god lönsamhet har varit och är högsta prioritet. Med en hög tekniknivå och en god finansiell ställning har vi förutsättningar att investera för framtiden och fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Hans Porat.

Vid slutet av första kvartalet uppgick soliditeten till 54 procent (44) och den finansiella nettotillgången till 133 mkr (–100).

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014 kl 14.30.

www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.