Vår identitetsmanual: Webben

Nolato på nätet

Nolatos närvaro på internet är viktig att styra upp, så att vi ger en enhetlig bild i alla sammanhang. Därför är reglerna nedan viktiga att följa för alla inom Nolatokoncernen.

En webbplats för hela koncernen

Nolato har en webbplats, som är gemensam för samtliga verksamheter inom koncernen. Det innebär att det inte får förekomma några webbsidor utanför koncernens webbplattform.

Koncernen har ett övergripande ansvar för webbplatsen i form av grundläggande utformning och struktur samt för webbplatsens funktioner och teknik. Ansvaret för själva innehållet i form av detaljutformning, text och bild är decentraliserat. Varje del av webbplatsen har därför en utpekad ägare, som svarar för att hålla sin del uppdaterad och attraktiv för besökarna. För att besökaren ska få en enhetlig upplevelse av hemsidan, ska samtliga delar följa den gemensamma utformningen i form av t.ex. siduppbyggnad, struktur, menyplacering, navigeringsprinciper, typsnitt och färger.

Enheter inom koncernen som har resurser och vilja att hantera sin del av webbplatsen kommer att erbjudas utbildning i att själva sköta uppdateringen av den egna informationen.

 

 

Domäner på internet

Inga andra publika domäner än nolato.se och nolato.com får användas (med eller utan www). Detta innebär att webbadresser typ nolatoacademy.com inte är tillåtna. Om en speciell funktion av tekniska skäl måste driftas utanför den ordinarie hemsidan ska domänen vara typ academy.nolato.com och den adress som används vara nolato.com/academy. Kontakta webbansvarig i detta fall.

Enda undantaget är om en verksamhet som omfattar enbart ett land med eget språk behöver en lokal hemsida för rekrytering av medarbetare på landets språk. I detta fall kan "nolato" och landets toppdomän (t.ex. .hu) användas som direktadress till sidan. Kontakta webbansvarig i detta fall.

Det är tillåtet att i marknadsföringssyfte använda direktadresser typ nolato.se/medical, som leder besökaren direkt till en viss del av hemsidan. Detta ombesörjes av webbansvarig.

Andra Nolatodomäner än .se och .com kan registreras för att skydda Nolatonamnet. Dessa länkas då också till Nolatos webbplats, men får inte användas som publika adresser. Genom registreringen skyddas Nolato då att ingen kan "kidnappa" en registrerad Nolatodomän och använda den för egna ändamål. Samtliga för Nolato kommersiellt värdefulla domäner ska därför skyddas.

Vid önskemål om registrering av domän, kontakta webbansvarig. Egen registrering får inte göras, då samtliga registreringar ska samlas hos en och samma registrator. Alla Nolatodomäner ska ägas av Nolato, normalt av Nolato AB.

Alla domänfrågor i koncernen hanteras av webbansvarig.

 

 

Sociala medier

 

Nolatos närvaro i sociala medier

Nolatokoncernen har närvaro i sociala medier i form av konton på LinkedIn, Facebook och Twitter. Dessa hanteras av webbansvarig och används för övergripande information till koncernens intressenter.

I avvaktan på en policy för hur Nolato ska agera på sociala medier får ingen enhet inom Nolato öppna egna konton i sociala medier utan godkännande från webbansvarig.

 

Medarbetares agerande i sociala medier

I enlighet med Nolatos uppförandekod respekterar Nolato varje medarbetares frihet att uttala sig om förhållanden som angår denne personligen. Dock gäller normal lojalitet och hänsyn till arbetsgivaren även i sociala medier.

I frågor som rör Nolatos affärsförhållanden och verksamhet har enbart företagsledningen rätt att sprida information. Detta gäller såväl i sociala medier som andra medier.

 

 

E-post

Primär domän för alla e-postadresser i Nolato är nolato.com. Eventuella avsteg från detta ska godkännas av Nolatos identitets-/webbansvarige.
 
All e-post från personer som arbetar i Nolato till externa mottagare ska normalt förses med namn- och adressuppgifter enligt uppställningen nedan.

 

e-mail signature company 

 

Nolatos logotyp ingår i signaturen. Den speciella logotypefil som är gjord för mailsignaturen ska användas, den är speciellt anpassad för att se bra ut i mailen.

Observera att tillägg av budskap i signaturen inte är tillåtna. Så till exempel är det inte tillåtet att lägga till texter typ "Tänk på miljön, skriv inte ut detta mail". Enda undantagen är reklam för mässor eller andra evenemang som Nolato är deltagare i.

 

För medarbetare som arbetar på affärsområdesnivå ska e-postsignaturen vara uppbyggd enligt modellen nedan.

 

e-mail signature business area

Webansvarig

Mats Håkanson

0708 203840

mats.hakanson@nolato.com

Ladda ner

Originalfil till loggan i signaturen

Lathund för inläggning av signaturen i Outlook

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.